Swedish online version

Rotex skruvnålsinstrument ®

Ladda ner produktblad som PDF

Rotex skruvnålsinstrument för cytologisk provtagning lanserades av URSUS som Rotex- Nordenström 1975(3). Konstruktionen medgav att biopsier kunde göras med högre precision och mycket litet trauma. Fördelarna med Rotex instrumentet blev tidigt påvisade av House och Thomson(2) Sinner(7) och andra. Rotex instrumentet vann tidigt acceptans bland ledande radiologer och cytologer och har efter kliniskt bruk förbättrats ytterligare.

Konstruktion

En skruvnål av rostfritt stål (Fig B) med 0,55 mm diameter är distalt inom 16 mm formad avsmalnande till en skruv med skärande skruvkanter (Fig A). Proximalt har skruvnålen ett litet handtag. Skruvnålen passar i en stålkanyl (Fig C) med 0,8 (eller alternativt 1,0 mm) yttre diameter och har en spiralformad kanylfattning av plastmaterial. Kanylen har en spetsig distal del med skärande kanter. Den spiralformade kanylfattningen passar i tänderna på en medföljande instrumenthållare (Fig E).

Kanylen med införd skruvnål hålls samman av en stängningsanordning (Fig D) på instrumenthållaren. Skruvnål med kanyl levereras ihopsatta i standardförpackningar om 20 instrument; individuellt förpackade, steriliserade och färdiga för engångsbruk. Härigenom tillförsäkras skarpa instrument för effektiv provtagning och sterilitet för varje instrument.

Instrumenthållaren av polykarbonatplast är avsedd att användas vid flera provtagningar och måste därför värmesteriliseras (max 120o C, 15 min) eller gassteriliseras efter varje användning på patient. Varje standardförpackning om 20 instrument innehåller två instrumenthållare. Utöver ovan angivna dimensioner tillverkas instrumentet i ytterligare storlekar i enlighet med separat pris- och beställningsinformation.

Ihopsättning av Rotex skruvnålsinstrument

1) Fäll upp den ledade delen av den steriliserade instrumenthållaren.

2) Tag ut instrumentet (kanylen med inneliggande skruvnål) ur den sterila förpackningen och placera instrumentet i instrumenthållaren så att kanylens plastspiral passar i tänderna på instrumenthållaren. Fäll ned den ledade delen så att instrumentet fixeras i instrumenthållaren (Fig D och F).

3) Drag tillbaka skruvnålen så att dess spets är skyddad av biopsikanylens distala del. Instrumentet är nu färdigt för användning.

Införandet av instrumentet

1) Efter val av lämpligt insticksställe för punktion, som bör göras under kontroll med t.ex röntgengenomlysning, ultraljud- eller datortomografi, rengörs huden.

2) Instrumentet införes genom vävnaderna till kanten av den vävnad från vilken cellprov uttages under t.ex. röntgengenomlysning eller ultraljud (Fig F). 3) Skruvnålen roteras medsols in i vävnaden (Fig G). När den införts helt med sin distala skruvdel (16 mm) skruvas den spiralformade kanylfattningen av plast (Fig H) motsols till distalt läge i instrumentnhållaren varigenom kanylens slipade kanter lossar celler som fastnar i skruvnålens sprialfåra där cellerna skyddas genom att kanylens främre del kommer att omsluta skruvnålens sprialfåra. Instrumentet dras därefter ut med instrumenthållaren. Man kan därigenom med ett minimum av trauma, från t.ex en tumörvävnad, få cellmaterial som ligger skyddat av kanylen. Cellmaterial kan därför inte implanteras i stickkanalen då instrumentet dras ut. När mycket mjukt material föreligger bör man efter införande av skruvnålen dra in och föra ut spetsen (den distala skruvdelens längd) i vävnaden 2 eller 3 gånger varefter kanylen roteras över skruvnålen och instrumentet dras ut. Motstånd vid rotation av skruvnålen kan bero på upprullning av fibrös vävnad. Använd inte våld i sådana fall. För in skruvnålen endast ca 5 mm. Drag tillbaka denna in i kanylen. Rotera in skruvnålen ytterligare 5 mm, utöver ursprungliga 5 mm, och förfar på samma sätt fram och åter tills hela skruvnålens spiralfåra utan svårighet helt införts i tumören. Fortsätt sedan att rotera den spiralformade kanylfattningen till distalt läge i instrumenthållaren (Fig H) så att skruvnålens spiralfåra med material är skyddad då instrumentet dras ut.

Behandling av cellmaterial

1) När hela instrumentet dragits ut med instrumenthållaren, lossas hela instrumentet från instrumenthållaren. Tryck in skruvnålens handtag i riktning mot den skruvformade plastfattningen på kanylen. Skruvnålens distala del skjuts därigenom ut ur kanylen varefter celler i skruvgängorna kan överföras till ett objektglas (Fig I). Materialet utstrykes, fixeras och färgas.
2) Material som fastnat i skruvgängorna kan frigöras med kanten av ett objektglas som hålls mot en gänga under motsols rotation av skruvnålen (Fig J). Fragmenten kan t.ex fixeras i formalin och behandlas som ett vanligt histologiskt preparat.

3) Efter utdragning av skruvnålen ur kanylen kan med fördel en vanlig luftfylld 10 – 20 cm3 spruta anslutas till kanylen. Kanylen kan innehålla små mängder blod och vävnadsvätska som innehåller celler. Efter utsprutning av innehållet i kanylen görs ytterligare utstryk. I förekommande fall utsprutas materialet direkt på ett substrat för bakterieodling.

Några fördelar med Rotex skruvnålsinstrument

– Det är lätt att använda och upptar mycket litet utrymme när man vid precisionsbiopsi arbetar under en röntgenbildförstärkare.
– Instrumenthållaren gör att undersökarens hand kan hållas utanför det primära röntgenstrålknippet som dessutom kan avbländas kraftigt.
– Vid provtagning från kanten av en tumör (som oftast har viabla celler) erhålles med ett minimum av trauma mot tumören en 16 mm lång provtagningskanal motsvarande skruvnålens distala del. Skruvnålen och kanylen skall arbeta tillsammans som ett mycket litet skärande instrument. Skruvnålen bidrar till stabilisering av den endast 0,8 mm grova kanylen. Mängden material är visserligen litet men genom sin koncentration lätt att bearbeta vid mikroskoperingen. De mängder blod som ofta utspäder cellproven vid aspirationsbiopsier undvikes därför.
– Materialet från skruvnålen och innehållet i kanylen kan även direkt överföras till substrat för bakterieodling.
– Trots sina små dimensioner kan hög precision uppnås även vid provtagning från små, djupt liggande förändringar. Vid röntgengenomlysning kan man med bildtagning dokumentera varifrån provtagningen utförts. Onödiga upprepade biopsier kan därigenom undvikas.
– När biopsikanylen är skruvad till sitt distala läge vet man att skruvnålen med celler i gängorna alltid befinner sig i skyddat läge i kanylen. Man är då alltid säker att cellmaterial i skruvgängorna aldrig kan implanteras i vävnaderna vid uttagning av instrumentet.

Applikationsområden

Rotex skruvnåldsinstrument konstruerades ursprungligen för biopsi av lungförändringar. Instrumentet har också visat sig mycket användbart vid biopsier från andra organ såsom lever, njurar, lymfkörtlar, bröstvävnad etc.

Vid tumörer i skelettet kan man under lokalbedövning först införa en kanyl med större innerdiameter än Rotex instrumentets mot skelettförändringen. Därefter införes Rotex skruvnålsinstrument i den större kanylen för provtagning på ordinärt, tidigare angivet vis.

VARNING
Rotex skruvnålsinstrument är endast för engångsbruk och får inte återanvändas.
Återanvändning av instrumentet medför stora infektions- och kontamineringsrisker, risker för spridning av cancerceller samt risker för funktionsförsämringar hos instrumentet.

Referenser

1) Dahlgren, S. and Nordenström, B.: Transthoracic needle biopsy. Year Book Med. Publ. Chicago 1966.
2) House, A.J.S. and Thomson, K.R.: Evaluation of a new transthoracic needle for biopsy of benign and malignant lung lesions. Am. J. Roentgenol. 129 (1977), 215-220.
3) Nordenström, B.: A new instrument for biopsy. Radiology 117 (1975), 474-475
4) Nordenström, B.: Transthoracic needle biopsy. In: Percutaneous biopsy and therepeutic vascular occlusion. Eds. Anacker, H., Gullota, U., Rupp, N. Thieme Verlag, Stuttgart 1980, pp. 11-19.
5) Nordenström, B. and Sinner, W.N.: Needle biopsies of pulmonary lesions. Fortschr. Röntgenstr. 129 (1978), 414-418.
6) Nordenström, B. and Sinner, W.N.: Early diagnosis of maglignant pulmonary lesions. Radiologie 19 (1979), 162-168.
7) Sinner, W.N.: The diagnosis of pulmonary lesions by percutaneous transthoracic needle biopsy. Thesis, Karolinska institutet, Stockholm 1976.
8) Nordenström, B.: Biologically Closed Electric Circuits. Clinical, experimental and theoretical evidence for an additional circulatory system. Nordic Medical Publications, Stockholm 1983, pp. 1-358.
9) Svane, G.: Stereotaxic needle biopsy of non-palpable breast lesions. Acta Radiol. Diagn. 1983, 24: 385-390.
10) Allison, D.J. and Hemingway, A.P.: Percutaneous needle biopsy of the Lung, British Medical J. Vol. 282, 875.
11) Diethelm, L., Heuck, F., Olsson, O., Strnad, H., Zuppinger, A. (eds.): Encyclopedia of Medical Radiology. Vol. IX, Part 5B; Nordenström, B.: Needle Biopsy of Pulmonary Lesion.